Buscar este blog

martes, 9 de mayo de 2017

EXECUTORIA DE FIDALGUIA DE ALONSO VIDAL. SANTA CILLA.


Dentro da categoría de fidalgos menores traemos a colación a figura de Alonso Vidal , veciño da parroquia de Santa Cilla, mais concretamente do lugar de Vilatuixe. Alonso recibe unha real executoria segundo a cal era recoñecida a súa fidalguía, tendo, dende o momento en que a executoria se lese publicamente, que ser recoñecido polo pobo como fidalgo, reservándoselle as preeminencias reservadas á súa clase.

No Arquivo da Real Chancelería de Valladolid, conservan este documento baixo a sinatura de Pergameos, caixa 36,2. Tamén se pode consultar na páxina pares.mcu.es, onde aparece dixitalizada.

A executoria, que vai asinada pola raíña dona Xoana, data do 7 de xullo de 1508 e nela aparecen varias testemuñas, case todas de condición fidalga que contestan a unha serie de preguntas previas.

Entre as distintas testemuñas desta  executoria vemos como aparece Xoán de Valiño, que declara coñecer ao pai do litigante, “Rodrigo de Villatuyxe”, dende hai polo menos algo máis de corenta anos. Lembra ter ido á casa de Rodrigo onde vivía coa súa dona, Maior Martínez, e co seu fillo Alonso, “dicho Rodrigo de Villatuyxe estaba casado i teniendo moço pequeño en su casa al dicho Alonso Vidal que como tenia y bivia y morava el dicho Rodrigo en el logar i feligresia de Villatuyxe, que es en el coto de Sant Martin de Mondoñedo donde el entonces bivia i morava el dicho Alonso Vidal”. Xoán de Valiño calcula que coñecía a Alonso Vidal dende hai uns quince anos, por iso sabe que despois casara.

O mencionado Valiño di que tanto Alonso, como seu pai Rodrigo e seu avó, Álvaro de Vilatuixe, gozaban do estatuto de fidalgos de lugar coñecido. Así, lembra unha vez que paseando co Prior de San Martiño, oíra como varias persoas recoñecerana os membros desta familia a súa condición fidalga,“que andando este testigo con Arias Perez, de la camara monasterio de Sant Martino i oyera deçir a ciertas personas de aquella tierra que desde que ellos avian conosçido bien al dicho Alvaro, abuelo del dicho Alonso Vidal i padre del dicho su padre y deçian que avia sido ome fijodalgo conosçido que venia i desçendia del casar de Villarino, que es en el dicho coto de Sant Martino i feligresia de Santa Cecilia, el qual dicho casar avia visto este testigo muchas veçes i que agora esta caydo i despoblado, que es casar sabido y conosçido de omes fijosdalgo i deçia que venia i desçendia el dicho Alvaro Alonso de los omes fijosdalgo del dicho casar de Villarino”.

A diferencia máis salientable entre un peiteiro e un fidalgo é que o primeiro tiña que pagar impostos, algo, do que o segundo, estaba totalmente excluído. Por iso Valiño lembra que os peiteiros da parroquia de San Martiño “avian pagado i pagavan  en cada un año el yantar al obispo de Mondonedo, que era un buey i ciertos carneros i gallinas i pan cozido quanto esto  le davan i pagavan al dicho obispo los dichos pecheros mas le daban de merindad en cada un año cada vezino pechero otros sesenta maravedis “. Os recadadores ían reclamando os peitos polas casas e ao chegar á casa dun fidalgo pasaban por diante sen deterse. Este feito é empregado, continuamente, nas demandas de executoria para demostrala fidalguía dunha persoa, por iso Valiño recoñece que mentres que os peiteiros pagaban o xantar ao bispo o pai de Alonso Vidal non o facía: “i viera que llegando a la casa del dicho Rodrigo de Villatuyxe, los que cogian los dichos pechos, la dexavan i no entravan en ella ni le pedian ni demandavan ni pagava en cosa alguna de los dichos pechos por le aver i tener i conosçer por ome fijodalgo”.

Os fidalgos, aparte de non colaborar coa facenda pública, tiñan outra serie de preeminencias, así podíanse sentar diante na igrexa, xuntábanse entre eles e non se mezclaban co resto do pobo. Así nolo reflexa Valiño quen di: “ por que le viera i avia visto, como tales omes fijosdalgo, allegarse en las fiestas i vodas i igleisas i a sentarse con los otros omes fijosdalgo adelante i primero que los pecheros”.

Realmente, se tiña algún problema o de ser fidalgo era a obrigatoriedade de ter que asistir, como soldado, aos chamados reais para as guerras. A inexistencia dun exército profesional obrigaba aos reis, e por ende, aos nobres poderosos, a convocar aos fidalgos para crear un exército. Alonso Vidal non se librou desta obriga e tivo participar no cerco e asalto do castelo da Frouxeira, defendido naquel tempo por Pardo de Cela. Posteriormente participará na toma do castelo de Vilaxoán, defendido pola filla e o xenro do Mariscal. Valiño así nolo conta: ““otro si dixo que este testigo viera yr i estar sirviendo al dicho Alonso Vidal como fijodalgo, por mandado del governador de Gallizia, en pena Froxeyra, en el cerco de Villajuan donde vio yr el testigo a servir a los fijosdalgo del dicho Regno de Gallicia por mandado i llamamiento del governador”.  

Outra testemuña, presentada por Alonso Vidal, será Lope García, un fidalgo de 50 anos e veciño de San Martiño. Este afirma que coñecera a Rodrigo de Vilatuixe, que levaba entre 15 ou 20 anos falecido, polo tanto debeu de morrer entre os anos 1488 e 1493.

Este Lope García, que tiña 24 anos no tempo do asalto ao castelo da Frouxeira, ao cal debeu de acudir pola súa condición de fidalgo, asegura que Alonso Vidal participara nesta acción bélica “como ome fijodalgo a servir con los otros omes fijosdalgo de aquella tierra, por mandado del governador, al çerco de Villajuan i a pena Froxera”.

Resulta interesante a declaración de Xoán de Losada, un fidalgo de 65 anos e veciño de Romariz, pois nela menciona a Álvaro Alonso, avó do litigante, do que di que sempre oíra dicir que era fidalgo. Mais non foron simples peiteiros ou fidalgos os que afirmaron a fidalguía de Álvaro, senón nobres de peso, como o Mariscal Pardo de Cela ou Vasco López de Río, este último orixe da familia dos condes de Fontao: “oyera desir, por fama publica, al Mariscal Pedro Pardo i a Vasco Lopez de Rio i a Ruy Lorenço de Adelan i a otros de aquella tierra que eran mas antiguos que este testigo i desta que ellos avian conosçido al dicho Alvar Alonso i que fuera ome fijodalgo”.

De igual maneira que o seu neto Álvaro tivo que participar en guerras cando foi chamado polo Rei: “oyera desir a çiertas personas antiguas de aquella tierra que el dicho Alvar Alonso, abuelo deste dicho Alonso Vidal, que sirviera como fijodalgo en la guerra de Antigua”.

 Outras testemuñas que aparecen nesta executoria son: Pedro González, veciño de Santo André, no concello de Viveiro, e de 70 anos, era peiteiro; Diego Ianes, un fidalgo de 50 anos e veciño de San Vicente de Lagoa; Xoán Basanta, veciño de Valcarría e Xoán da Xunqueira, veciño de San Pedro de Benquerencia.

Páxina de inicio da Executoria. pares.mcu.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario