Buscar este blog

jueves, 18 de agosto de 2016

A VISITA PASTORAL DE 1670 Á PARROQUIA DE FOZ.

Igrexa de Foz. Foto sacada de www.verpueblos.es

Ten lugar o día 6 de agosto, er cura párroco Domingo López Pardo, que acompaña ao señor bispo.

Actúan como testemuñas: Xoán Blanco, primiciero. Andrés de Linares e Matías López.

Os froitos, tanto de cura como sen ela, valen un total de 2705 reais, “de los quales la quarta parte y mitad de las minudencias son con cura y los lleba y goça el”, o cura párroco e as outras ¾ partes son sen cura e lévaos o Cabido da Catedral de Mondoñedo, “y las dos quartas partes enteramente y de la otra las tres partes el colexio Seminario de la dicha Ciudad de Mondoñedo”.

A presentación compártena  entre o Cabido e o papado, un mes cada un.

Bens da Cura:

Unha peza de cortiña que leva 5 celamíns de pan, testa en propiedades que quedaron de Xoán López e Pedro González.
Unha leira na Veiga de Lourido, de 2 celamíns, testa en herdades que quedaron de Alonso Ramos e Sebastián Rebellón.
Outra leira de 4 celamíns, que linda con herdade de Álvaro López e Osorio.
Outra de 3 celamíns,  que linda con propiedades de Rodrigo Ramos e do mosteiro de San Martiño.
Na veiga dos Arnados unha herdade de dous celamíns que linda  con propiedades da fábrica da igrexa e de Sebastián Rebellón.
Unha leira en Marzán dun ferrado.
Unha leira, na veiga das Folgueiras, dun celamín que “testan en heredad de doña Aldonça”.
Na Veiga de Foz unha leira de dous celamíns .
Por todas estas herdades, que son da cura, recibe o párroco o pago anual de 5 celamíns.

Bens da Fábrica:

Na Veiga da Sara unha leira de tres ferrados que linda con propiedades dos herdeiros de Antón Ramos de San Cibrao e en propiedades de Domingo da Barreira.
Na Veiga da Cruz, unha herdade de 4 fanegas, “testa en el camino que ba de Foz para la veiga da Sara”.
Na veiga de Folgueiras unha herdade de 5 ferrados que testa con propiedades de don Carlos Carbaxal, por dous lados e por outro con propiedades de Xoán de Linares.
Na Veiga do Castro unha herdade a medias con Alonso Vázquez Osorio, dun ferrado, “que testa con heredad del foro de Portela y en heredad de los herederos de Juan Garcia de Bacoi”.
Unha peza dun celamín sita na Veiga de Lourido  que “testa en heredad de don Pedro Vermudez y en heredad de Juan Rodriguez Villarmea”. 
Na Veiga da Cadra un ferrado  que “testa en el camino que ba a la salseira y en heredad de Diego Sanchez de Mañente”.
Na Veiga da Cadra media fanega que linda con propiedade dos herdeiros de don Álvaro de Miranda, por dúas partes e por una con propiedade de Domingo da Barreira.
Preto da Veiga de Lourido, “testa en las cortiñas de Foz”, un ferrado de pan.
Na Veiga do Castro un ferrado , que linda en herdades do Cabido e de María Fernández de Río.
Na Veiga das Cangrexeiras unha fanega de pan “que testa en la ribera y en el camino françes que llaman das cangregeiras”.

Pagos por soterrarse, Impostos, Petitorio e Poboación:

Cando morre un home na freguesía págase “capa o capote y por la muger saya, faldillo o mantilla de las tres pieças la mejor y de fros se paga asi mesmo media anega de trigo, media de pan, media de orxo, mijo o maíz, la qual lleba el cura la mitad y la otra mitad el Cabildo”.
 O petitorio vale 31 reais e o  número de veciños é de 44.

Ornatos da igrexa:

Nos ornatos menciona entre outros dous cálices de prata, un relicario de prata sobredourado para andar nas procesións do Santísimo,  “otro relicario pequeño para llevar el beatico a los enfermos. Una cruz grande de plata para las procesiones y otra de aramio”, tamén fai mención a “un cadaleito para los difuntos con su manto negro de paño fino”.

Confrarías:

Dúas, a do Santísimo Sacramento e a da Nosa Señora do Rosario.

Ermidas:

Unha é a de San Brais, “que fundô el oidor Saavedra de que es patron el Regidor don Antonio de la Varrera, esta bien compuesta y decente de la qual lleba el cura la mitad de las candelas y la otra a mitad dicho patron, que tiene obligacion de repararla”.
A outra ermida está dentro da igrexa, era a da Nosa Señora de Concepción, “ Y ay ansi mismo una capilla que fundo el Chantre Rebellon inclusa en la iglesia de esta dicha feligresía de Nuestra Señora de la Concepcion, con carga de tres misas perpetuas cada semana, es patron de ella don Alonso Vazquez Osorio vezino de esta feligresía, no tiene capellán fixo por no ser colativa ni nominativa y dicho patron manda decir dichas misas al clérigo que le parece”.

Aniversarios:

Dúas misas que deixou o crego Andrés García e paga Xoán García.
Dúas misas fundadas por Ines Díaz, muller que foi de Xoán de Redondo e que as paga Francisco López de Fondós.
Unha misa sobre dous xornais de viñas en Mourente, pagan os herdeiros do crego Andrés Sánchez.
Dúas misas que deixara Xoán López de Foz, págaas Pedro Ramos, “sobre la casa en que vive”.
Unha misa que debe pagar Xoán Bonete, veciño de San Cosme “por ella tres reales y un açumbre de vino sobre dos jornales de viña en el Cobelo”.
Unha misa deixada por Xoán Domínguez, “sobre el lugar en que vibio en Fondos, pagala su muger”.
Dúas misas fundadas por Xoán Osorio, sobre un terreo en Folgueiras, págaas os herdeiros de Carlos Carbajal.
Unha misa “sobre la mitad del prado de las Insoas” que paga Andrés García Valdés.
Dúas misas que mandara a muller de Xoán de Redondo, “sobre las cortinas y casas de Foz, paga Francisco Lopez Fondos”.
Dúas misas fundadas por María Rodríguez Condesa, sobre o lugar da Pena Parda.
Tres misas cantadas “una dia de Santiago, otra dia de San Lorenço y la otra el dia de la Asumpcion de Nuestra Señora que mando dona Mariana muger que fue de Pedro de Saavedra, cada una a quatro reales pagalas don Alonso Vazquez Osorio”.
Unha misa fundada pola muller de Andrés García Valdés, sobre a metade do prado das Insoas, que paga Pedro Díaz, xastre e veciño de Mondoñedo.
Unha misa fundada por Dominga Rodríguez muller que foi de Pedro Ramos sobre dous xornais de viñas en Mourente, págaa Andrés García do Foxo.
Unha misa fundada por Inés Díaz, muller que fora de  Domingo Pérez, págaa o seu home.
Unha misa fundada por Catarina Rodríguez, muller que fora de Gabriel Pérez, “sobre el lugar de Fontela en San Martino pagala Juan Garcia de Marçan”.
Unha misa mandada por María Pérez, muller que fora de Domingo Vizoso, sobre seis celamíns de herdade en San Cosme de Barreiros, págaa a muller que fora de Francisco Guerra.
Dúas misas que debe dicir o cura da parroquia “por el bien echor que mando al curato el tarreo del Rego de Foz paganlas los erederos de don Albaro de Miranda”.
Unha misa fundada por Arias Pardo Marqués, cura que foi desta freguesía “sobre el lugar en que vibia junto a San Blas”.
Unha misa fundada por Inés Rodríguez, muller que fora de Pedro Alonso, págaa o seu marido.
Unha misa fundada por Xoán López de Foz, sobre un xornal de viña “que dejo a la Cofradia de Nuestra Señora pagala el maiordomo de dicha cofradia”.
Catro misas fundadas por este mesmo home e que as paga Esteban Rodríguez de Viladaide.
Unha misa fundada por María López, muller que fora de Roque Alonso, “sobre el lugar do Castro que dejo a su ermano Santiago Cao”.
Dúas misas fundadas por Domingo da Barreira, sobre un terreo na Veiga de Pedrido “y una bina en Forxan”.
Unha misa fundada por Xoán Rodríguez de Marzán, sobre o lugar de Marzán, no que vive María Alonso.
Unha misa fundada por María González de Cartas, muller que fora de Roque Alonso, sobre unha herdade na Veiga do Castro.
Dúas misas de aniversario deixadas por María López de Fondos, sobre una casa e unha herdade xunto a ela que deixara a un neto seu.

Obras Pías:

Din as testemuñas que na freguesía hai “una obra pia, que dejo Andres Garcia, clerigo para casar doncellas pobres de su linaxe; y que cada una se le diesse ciento y cinquenta reales que es lo que se paga ahora, por aber ido a menos cabo dicha obra pia de que es patron el Licenciado Pedro Gonzalez de Moscoso y se cumple con ella”.

Estudantes e cregos mercenarios:

Hai na freguesía tres cregos mercenarios: Pedro González de Moscoso ordenado a título de beneficio, Francisco Pérez, ordenado a título de patrimonio e o terceiro Domingo de la Barrera, ordenado a título de patrimonio.
Tamén hai cinco estudantes:  Basilio Garcia “cursante en Salamanca”, o segundo é Andrés García Valdés, que está estudando en Oviedo, Francisco López Villapol, que tamén estaba estudando en Oviedo, Antón de Luaces, estudante en Mondoñedo e os irmáns Fernando e Alonso Osorio, ambos estudantes en Mondoñedo.  
No hay comentarios:

Publicar un comentario