Buscar este blog

jueves, 8 de junio de 2017

TOPONIMIA DE NOIS. APEO DE BENS DE 1596.

Vista do Porto de Nois.
 Este artigo xorde despois dunha actividade organizada pola asociación cultural A Pomba do Arco. Nela quérese dar a coñecer Foz, porque resulta penoso que unha persoa de Foz saiba o nome e a historia de tódalas rúas de Oporto e descoñeza que hai castros, mámoas, pazos, museos, antigos portos baleeiros e catedrais no seu concello.
Para acabar con esta situación A Pomba do Arco leva a cabo a actividade Coñecendo Foz, grazas a ela moita xente puido coñecelo museo de San Martiño, o famoso Espazo Caritel, tamén o mundo pazego foi amosado coa visita ao Pazo de Fontao. A derradeira destas actividades estivo enfocada sobre o patrimonio e a toponimia da parroquia, e antigo concello, de Nois.
Tocoume a min presentar a Antón Sixto, o investigador e poñente da actividade, e dar unhas pinceladas históricas sobre a devandita parroquia. Sixto falounos dos distintos nomes de lugares da parroquia, da súa ubicación e dos documentos onde aparecían reflectidos.
Mentres que falaba o poñente pensei que, como pago pola súa colaboración coa Pomba do Arco, non estaría mal transcribir o apeo de bens que a dignidade episcopal de Mondoñedo manda realizar no ano 1596.
Agardo que con este resumo do apeo de Nois poida pagar a colaboración de Antón Sixto coa Pomba do Arco e, ao mesmo tempo, ilustrar un pouco máis tanto a veciños da parroquia como a seguidores habituais a este blog.
O acto de averiguación ten lugar “en la feligresía de San Gillao de Noys a veynte y nuebe dias del mes de agosto de mill quinientos e noventa y seys anos”.

Estaban presentes o receptor de rendas don Xoán Ruiz de Nabamuel, o xuíz do Calendario de Nois[1], Lourenzo de Cordido e os seguintes veciños: “Lazaro Rodriguez, Andres Sanchez, Bartolome Fernandez, Domingo de Linares, Nuno Rodriguez, Juan Alonsso, Alonsso del Rio, Alonsso Vazquez, Juan Rodriguez, Domingo Fernandez, Alonsso Fanego, Juan Doze, Francisco Ramos, Bartolome Ramos, vecinos de Fazouro, Antonio Cao, Alonso Gomez, Juan de Saa, Alonsso de Saa, Juan de Cao, Pedro do Eyxo, Jacome do Vale, Alonsso do Eyxo, Juan de Lagar, Diego de Recare, Bartolome do Eyxo, Sebastian de Dean, Juan da Laje, Diego do Eyxo,  Juan da Rua, Pedro do Eixo, Juan Rodriguez de Casas, Juan do Moyno, Pedro Perez, Bartolome das Seyxas, Vasco Maseda, Alonso Basanta, Domingo Ramos, Francisco da Laje, Alonsso Candia, Juan Darriva, el nuebo, Alonsso Darriva, Diego Teixeira, Francisco do Eyxo, Rodrigo Maseda, Domingo Garcia, Alonsso Lorenzo, Alonsso Barata, Alonsso Basanta, el nuebo, Diego Rebellon, Baltasar Dios, Bartolome Barata, todos vezinos de la feligresia de San Gillao de Noys”.
Nunha anotación posterior menciónase aos seguintes veciños: “Pedro de la Redonda, Bartolome Fernandez, Alonsso Amarelo, Alonsso de la Rua, Francisco Gacio, Domingo de Saavedra, Gregorio Fernandez, Juan do Castelo, Domingo Garcia, Lope da Pena, Alonso de Recare, vezinos de Mouzide. Rodrigo Perez, Francisco Lopez de Moscoso, Alonsso do Rio, Francisco Doze, Pedro Fernandez, Francisco Basanta, Pedro do Eyxo”.
Na seguinte relación de fincas non van incluídas aquelas que se mencionan pero non aportan o nome da finca nin ningunha testada que nos permita localizalas na actualidade.
Declaración de fincas:

 1. Na Veiga da Igrexa unha finca que linda “en la congosta que biene do rego da Veiga”.
 2. Outra herdade que está sita na Veiga de Candín, de 30 celamíns, “testa de la una parte en el camino franzes que biene de Bivero y ba para Ribadeo y de otra parte en heredad de dicho Sebastian de Dean  y heredad de Pedro do Castro y de Mariña Ares y de Diego do Eixo y por la parte de avajo en canpos de los vezinos de la dicha feligresia”.
 3. Na mesma veiga outra herdade “que se dize la heredad do Mortullo”, de dous celamíns, linda co camiño que vai para a igrexa e en propiedades de varios propietarios.
 4. Na mesma veiga outra herdade donde “dizen Salgueiros”, dun celamín, testa por unha parte “en el camino que biene de Salgueiros para el Castro”, tamén en herdades de Caslitro Mendez e de Domingo Almoyna de Vilasindre “y por la parte de arriva en el camino que ba para la Canella de Noys y heredad de los Baratas”.
 5. Firmas de Sebastián de Dean, Calistro Méndez e Xoán de Nabamuel
 6. Na Veiga de Nois unha peza de seis celamíns “que testa por una parte en el rio de Cavanas que ba para la mar y de otra parte en el camino que ba para la iglesia de la dicha feligresia de Noys que se dize da Saira y por la parte de arriva en la antigua que sale del Amido de Noys y ba para la Cançela da Brea y por la parte de avajo en el camino que ba para la Arealonga y cançela de la dicha Veiga de Noys”.  
 7. Na mesma Veiga de Nois outra herdade que linda “en el rivera de la mar y de la parte de arriva en el camino y antigua que biene de la Area Longa y ba para la iglesia de Noys y de la otra parte en el rio que biene de Cavanas y ba para la mar”.
 8. Na mesma veiga outra herdade dunha fanega “que testa en el camino franzes y de la otra parte en heredad de Alonsso Barata y en la madre de la agua”.
 9. Outra peza de dous celamíns na mesma  veiga que linda “en la antigua que biene de Noys y ba para Lousada y de otra parte en heredad de Juan da Almoyna y sus herederos”.
 10. Outra leira nesta veiga, dun celamín, que linda “en la antigua que ba de la cançela da Brea para Loussada y de la otra parte en heredad de Teresa de Bao, biuda y de la otra parte en heredad de los Baratas”.
 11. Outra finca na mesma veiga que linda dunha parte “en la Lama de Prado y de otra parte en heredad de Bautista Lopez y de otra parte en el camino que biene Lousada para la Iglesia de Noys”.
 12. Outra finca de medio celamín na mesma veiga que linda “de una parte en el camino franzes y de otra parte en heredad del Regidor don Bautista Lopez de Prabeo y de otra en heredad de la caseria de Lousada que hes del monesterio de Santo Domingo de Bivero”.
 13. Outra finca na mesma veiga e leva un celamín e testa “en el camino franzes y por otra parte en el rego y madre de la agua y de otra parte en vinas de Francisco Maseda y de otra parte en vinas de Rodrigo Lopez de Labrada y Alonso Candia”.
 14. Outra peza de herdade dun celamín na “chousa del dicho Sebastian de Dean donde dizen O Pedragal”.
 15. Outra herdade “en la chousa de Pedro Vazquez”, dun celamín que ten testadas con outras fincas do mencionado Pedro e do anteriormente citado Sebastián de Deán.
 16. Mas otro terreno donde dizen O Canpelino”, de media fanega, testa en herdades de Tareixa Alonso e Miguel Maseda.
 17. Mas otra pieza de heredad que esta sita en la cortina da Figueira que se dize Tarreo da Figueira”, de medio celamín. Entre as súas testadas aparece “heredad que fue de Pedro de Bao y de otra parte en el camino y de las otras dos partes en heredad de Maria Alonso”.
 18. Outra peza de herdade “que esta junto a la Ayra de Juan de Ben y por la parte de arriva en el comaro y por la parte de avajo en otro comaro y de la otra parte en heredad de los herederos de Bartolome de Bao”.
 19. Mas otra pieza de heredad en la Veiga da Senrra”, de media fanega, linda cun cómaro e con herdades de Sebastián de Deán.
 20. Mas otra pieza de heredad en la Beyga de Agroboo”, dun ferrado, linda por tódalas súas partes con herdades de Alonso Basanta.
 21. Mas otra pieza de heredad junto a la fuente de Tras la Arca”, de media fanega, testa dunha parte no camiño e noutra en montes.
 22. Outra peza de herdade “en la chousa do Chao”, de media fanega, que linda en tres partes con herdades de Bautista López de Prabeo.
 23. Na mesma chousa unha peza de medio celamín que linda con herdades de Bautista López “e de la otra parte en el souto do Rio y de las otras dos partes en el camino que ba para los montes y en otro que ba para el Souto do Rio que tiene tres o quatro castineiros y un macineiro”.
 24. Unha peza de herdade en Souto do Rio, dun ferrado linda en herdade de Sebastián de Deán e de Bautista López.
 25. Mas otra pieza de monte donde dizen el monte Destrebados”, dun celamín, linda en herdades de Sebastián de Deán, María Alonso e no monte dos herdeiros de Bartolomeu do Bao.
 26. Mas otro tarreo en la Beyga do Cobelo”, de dous celamíns, linda con herdades dos herdeiros de Lope da Almoyna e no camiño.
 27. Perténcelle á Dignidade Episcopal “una pieza de binas” que está sita “en la chousa de Bouza, que seran seys xornales de vinas, poco mas o menos, testa de una parte en el camino franzes y de la otra parte en la antigua y camino que ba para la dicha Iglesia de Noys”.
 28. Hai outro xornal de viñas na Chousa do Rego “que testa en el camino franzes y en binas de Rodrigo Vazquez y en binas de los herederos de Juan de Villasindre y de Pedor de Luazes, clerigo de San Pedro de Cangas”.
 29. Outra peza de viñas “que estan sitas en la chousa de Bouzas donde dizen Do Amido”. Estas lévaas Calistro Méndez, crego, as súas testadas son “de una parte en el rio de Cavanas que ba para la mar y de otra parte en la antigua que ba de Amido para la cançela de Brea y de la parte de arriva en binas de Fernando Diaz de Ribela y en binas del Regidor Bautista Lopez”.
 30. Un prado, dunha fanega, “do dizen Amido”, testa dunha parte no río de Cabanas e no camiño que de Amido vai á cancela de Brea.
 31. Un prado, no lugar de Amido, dun celamín que linda co camiño que vai para a igrexa de Nois, en herdades de Sebastián de Deán “y en binas de los herederos del Arzediano Maldonado”.
 
Folla comenzo do apeo da parroquia de Nois.
A Dignidade episcopal tamén recibía o dezmo de todo o labrado na parroquia de Nois, “ansi de pan, trigo, millo, bino, lino, canamo, hojo, carne, castanas, manzanas y de todo lo demas”. O día de San Xoán de Xuño os veciños de Nois deben de pagar un imposto coñecido como xantar. Tamén teñen que aportala Luctuosa, un imposto que se pagaba cando morría o home ou a muller da casa.
Ao final do documento menciónase a idade de varias das testemuñas como son: Sebastián de Deán, de 80 anos; Xoán Darriva, de  50 anos; Diego do Eixo, de 60 e Pedro do Eixo, de 80 anos.
 Agardo que esta documentación lle sirva a Antón Sixto e o anime a continuala súa investigación.
Este documento serve tamén para deixar claro que o galego era o idioma que habitualmente se falaba. Fixémonos como o escribán catedralicio que toma nota das fincas que mencionan  redacta moitos nomes de lugar en galego ou van encabezados polas verbas “da” ou “do”. Tamén comprobamos como cando mencionan a existencia nunha finca de castiñeiros e maceiras, o escribán anota “castineiros e mancineiros”, en vez do termo apropiado, se eres español falante, de “castaños y manzanos”.
Algúns datos sobre os xuíces:
 O 16 de xaneiro de 1573 nomean xuíz do “Quedario de Nois” a Andrés Díaz de Ribadeneira, que xa exercera ese cargo por nomeamento do bispo Luján, mais a principios de maio renuncia a este cargo e posteriormente, un 22 de maio de 1573, noméase a Pedro Cao de Cordido, probablemente ascendente do xuíz que exercía ese cargo en 1596, Lourenzo de Cordido.
[1] O termo Calendario de Nois procede do tempo en que se tiñan que pagalos impostos. En concreto nas Kalendas, ou sexa o primeiro día do mes, descoñecemos de cal. Nese día de Kalendas os de Nois tiñan que pagalos impostos á Se episcopal e de aí ven o termo Calendario. En Mondoñedo do termo Kalendas procede o nome da festa Das Quendas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario